Eolas ábhartha chun cabhrú leat ullmhú le haghaidh do thurais go dtí an nGaeltacht.

Cliceáil anseo chun seic-liosta a íoslódáil chun cabhrú leat mála a phacáil le haghaidh do thurais go Corca Dhuibhne.

Taisteal

Taistealóidh daltaí ar a gcostas féin. Eiseofar na sonraí ar fad a bhaineann le taisteal timpeall coicíos roimh thus an chúrsa.

Treoracha go dtí ár gColáistí

Sláinte

Bheimís buíoch aon eolas a fháil ar fhadhbanna sláinte atá an an ndalta. Leanfaimid pé comhairle a tugtar dúinn. Beidh dochtúir ar fáil an t-am ar fad ach ní bheidh an Coláiste freagrach as costas oideas dochtúra nó costas seal san ospidéal. Cuirfear sonrasc go tuismitheoirí le táillí dochtúra. Bheimís buíoch dá mbeadh eolas ag an ndalta maidir le cárta leighis / sonraí árachais sláinte chun na costais seo a chlúdach más gá i rith na tréimhse sa Ghaeltacht.

Fón Póca

Is é an polasaí atá againn maidir le húsáid fón póca ná go bhfuil sé teoranta do uair a chloig amháin sa ló, sa tráthnóna. Tá riail choigistíochta trí lá i bhfeidhm do dhaltaí a úsáideann fón póca taobh amuigh den am ceadaithe. Iarraimid oraibh go gclúdófaí gach ceamara agus gléas taifeadta sula dtiocfaidh an dalta, de réir Treoracha Cosaint Leanaí.

Tá cosc iomlán ar an tarna fón a bheith ag daltaí. Más rud é go mbeirtear ort agus an tarna fón i do sheilbh, tógfar uait an fón do thréimhse an chúrsa.

Más rud é go dteastaíonn ó do leanbh dul i dteagmháil leat taobh amuigh den am ceadaithe, is féidir leo é seo a dhéanamh tríd an bPríomhoide / Bean an Tí.

Bheimís buíoch as do chomh-oibriú iomlán maidir le fón póca.

Rothar

Ní mholtar rothair, ach níl cosc orthu áfach. Tá gá le clogad má tá rothar ag an ndalta. Moltar do dhaltaí gan rothar a thabhairt leo ar an dtraein go Trá Lí. Níl aon áis ar an mbus chun rothair a thabhairt go dtí na hIonaid. Má theastaíonn ó dhaltaí rothar a thabhairt leo, caithfidh siad é seo a dhéanamh go príobháideach nó le cúiréir. Ní cheadaítear rothair i gColáiste Íde.

Iarann téite stíleála

Tá cosc orthu seo.

Airgead Póca

Is ábhar pearsanta é airgead póca. Tá siopa beag i ngach ionad, áit gur féidir le daltaí deochanna agus sneaiceanna a cheannach.

Is féidir hoodies Choláistí Chorca Dhuibhne a cheannach chomh maith.

Ba cheart go ndéanfadh daltaí atá ag úsáid taisteal poiblí deimhin de go bhfuil a ndóthain airgid acu chun costas an ticéid fillte a chlúdach.

Níochán

Nífidh Bean an Tí éadaí an dalta le linn a dtréimhse sa Choláiste. Is féidir le daltaí atá ag fanacht i gColáiste Íde úsáid a bhaint as áiseanna níolainne saor in aisce.

Dein deimhin de, le do thoil, go bhfuil mála níocháin ag an ndalta gur féidir a úsáid i meaisín.

Uaireanta Cuairtíochta

Bíonn fáilte roimh thuismitheoirí / chaomhnóirí / theaghlaigh cuairt a thabhairt Dé Domhnaigh, de ghnáth tar éis 11rn. Ba cheart go gcuirfí fógra i scríbhinn go dtí an gColáiste roimh 4in ar an Aoine má tá tú chun cuairt a thabhairt ar do leanbh ag an ndeireadh seachtaine.

Uirlisí Ceoil

Spreagtar daltaí chun uirlisí ceoil a thabhairt leo le linn an chúrsa.

Suíomh Idirlín

Tá an t-eolas ar fad ar fáil ar ár suíomh idirlín chomh maith. Tá áis ann chomh maith chun íocaíochtaí ar líne a dhéanamh ar a www.www.colaiste.ie

Daltaí nach gcríochnaíonn cúrsaí

Tá aisíocaíochtaí ar na cúrsaí ar fad faoi dhíscréid Choláistí Chorca Dhuibhne Teo.

Coimeádann Coláistí Chorca Dhuibhne an ceart chun aon iarratas a dhiúltú agus ní féidir do rogha lóistín a gheallúint duit.

Lóistín

Caithfear íoc as aon díobháil a dhéanann do leanbh sa lóistín nó sa Choláiste dá réir sin.

San áireamh anseo tá smál fágtha ar éadaí leapan agus tuáillí de bharr táirgí cosmaideacha.

Rialacha an Choláiste

Ní chreideann an Coiste gur cheart go mbeadh liosta fada rialacha go gcaithfidh daltaí cloí leo. Tá cúpla bun-riail ann agus moltar go dtabharfaí aird an dalta orthu sula dtagann siad go dtí an nGaeltacht. Má sháraíonn an dalta na rialacha seo cuirfear an dalta abhaile agus caillfear táille an chúrsa.

  1. Labhraidh daltaí Gaelainn an t-am ar fad.
  2. Leanfaidh gach dalta treoracha ó fhoireann an chúrsa.
  3. Raghaidh gach dalta thar n-ais go dtí a thigh lóistín tar éis an chéilí ag an am cóir agus ní bheidh cead acu an tigh a fhágaint arís. Baineann sé seo le daltaí chomh maith a théann amach don lá nó cuid den lá lena dtuismitheoirí / caomhnóirí
  4. Cosc ar thobac, deoch meisciúil, nó substaintí andúile a bheith i seilbh nó in úsáid ag an ndalta. Níl cead ag daltaí dul isteach in áitreabh ceadúnaithe (cúrsaí do shóisear amháin).
  5. Caithfidh daltaí cloí le rialacha an bhóthair agus iad ag siúl. Dein deimhin de le do thoil go dtógann do leanbh casóg shofheicthe leo.
  6. Beidh srian ar úsáid fón póca ach amháin ar feadh uair a chloig tráthnóintí tar éis dinnéir.
  7. Ní cheadaítear díbholaíoch spraeála.

Polasaí i gcás cúrsa a chur ar ceal >>