Cancellation Policy

 • The balance of the course fee is payable 6 weeks prior to the course start date. Coláistí Chorca Dhuibhne reserves the right to treat a booking as cancelled due to non-payment of the balance by the due date and, in that event, the deposit as already paid shall be forfeited in full and no refund of deposit shall be paid.
 • In the event of a cancellation by or on behalf of a student, in writing, up to 6 weeks prior to the course start date, a full refund shall issue, minus an administration cost of €60.  (The administration cost refers to processing of bookings, preparation of course, works carried out in course venue and delivery of course).
 • An administration charge of €60 will apply to all cancellations processed.
 • Places are reserved on first come first served basis and in the case where we have to reduce the numbers on a course last in and first out will apply.  This procedure shall apply in the event that a directive or guide is issued whereby the number of students currently allowed to attend a course must be reduced due to Covid -19 restrictions.
 • Course cancellations due to Covid 19, or any other extraordinary events outside of the control of Coláistí Chorca Dhuibhne, and/or on the advice of a third party, or advisory body will result in a refund of fees paid, minus an administration fee of €60.
 • Should a student need to cancel due to Covid 19 symptoms prior to arriving at the college, a full refund will be issued, upon providence of a positive PCR test result less the administration fee of €60.
 • These terms are based on the guidelines issued to our colleges by all relevant Government Departments. Should these guidelines change, it will be necessary to assess the costs of operating the course and if the changes are significant, resulting in the number of students per course having to be reduced significantly or whereby significant further measurers will need to be put in place to adhere to guidelines at significant cost, we reserve our position in respect of amending the fees as previously outlined or cancelling the course entirely. Written notification to each student of any such cancellation of the course entirely, or alteration to the fees payable in respect of the course, will be made at the earliest available opportunity. As the situation is fluid with covid and rule changes are common we will only really be in a position to advise of any changes closer to the course commencement date.

Note to Students and Parents:

Fees paid for the course are broken down into college preparation costs that occur prior to course starting, and delivery costs.

Once a booking is made a portion of the fees paid are expended on the preparation costs by the college in planning the course, this is what the administration fee relates to, as mentioned in the cancellation policy above.

Additional Costs

During the course students will go on two day trips, one will be a bus tour around Slea head and the other will be a day trip to Dingle town. These costs are not included in the cost of fees, they will cost approx. €30 in total.
Coláistí Chorca Dhuibhne hoodies can be purchased by students at a cost of €45.

Costing breakdown:

 • Booking system fee: €4
 • Course Preparation fee (administration fee) €60
 • Course delivery fee: Varies per course

All course fees are based on current guidelines as issued by Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta as of 06/08/2020.

Due to the ever developments associated with Covid19, assessment on course costing, and course capacity guidelines will take place closer to the course start date.

Polasaí maidir le cúrsa a chur ar ceal:

 • Ní mór iarmhéid tháille an chúrsa a bheith díolta sé seachtaine sara dtosnaíonn an cúrsa.  Mara ndíoltar an t-iarmhéid fén ndáta sin, tá sé de cheart ag Coláistí Chorca Dhuibhne a dhearbhú go bhfuil an áirithint ar ceal, agus sa chás sin, caillfear an éarlais iomlán a díoladh.
 • Sa chás go gcuirfidh mac léinn / nó duine ar bith thar ceann an mhic léinn, an cúrsa ar ceal, i scríbhinn, suas go dtí sé seachtaine sara dtosnaíonn an cúrsa, seolfar an éarlais iomlán thar n-ais, lúide táille riaracháin €60.  Baineann an costas seo le riaradh ar áirithintí, ullmhú an chúrsa, obair ullmhúcháin in ionad an chúrsa agus soláthar an chúrsa)
 • Leagfar costas riaracháin €60 ar gach cealú a chaithfear deighleáil leis.
 • An té is túisce a chláraíonn a nglacfar leis ar an gcúrsa.  Agus sa chás go gcuirtear cúrsa ar ceal glacfar leosan is luaithe a chláraigh.  Cuirfear seo i bhfeidhm sa chás go n-éileodh go laghdófaí líon na rannpháirtithe ar chúrsa mar gheall ar shrianta COVID 19. 
 • Má chuirtear cúrsa ar ceal mar gheall ar COVID 19, nó mar gheall ar chúinsí eile nach bhfuil smacht ag Coláistí Chorca Dhuibhne orthu, nó/agus ar chomhairle an tríú páirtí nó údaráis, seolfar gach táille thar n-ais seachas an costas riaracháin €60.
 • Sa chás go mbeadh ar mhac léinn cúrsa a chur ar ceal de bharr chomharthaí sóirt an choróinvíris sara dtagann sé go dtí an coláiste, seolfar an táille iomlán thar n-ais, lúide an costas riaracháin €60.  
 • Má thagann athrú ar na treoracha reatha ar an 06/08/2020 do na Coláistí Gaeltachta ó Roinn na Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, an Roinn Oideachas, agus an Roinn Sláinte, caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar chostais an chúrsa, bíodh laghdú ar líon na rannpháirtithe i gceist nó beartais nua nach beag le cur i bhfeidhm in ionad an chúrsa.  Forchoimeádann Coláistí Chorca Dhuibhne an ceart na táillí a athrú sna cásanna sin nó an cúrsa a chur ar ceal.  Cuirfear cinneadh den sórt sin nó aon athrú ar na táillí in iúl do gach mac léinn, i scríbhinn, chomh luath agus is féidir.

Polasaí Covid-19

Tá polasaí Covid-19 ag athrú go seachtainiúil ag an stáit mar go bhfuil an baol bainteach leis an aicíd ag athrú lá i ndiaidh lae.

Beimid mar choláiste ag cloí leis na treoracha atá ar fáil ón Rialtas agus beidh measúnú riosca le déanamh ag an gcoláiste ar rudaí atá bainteach go speisialta le coláistí samhraidh.

I rith an chúrsa ba mhaith linn go mbeimis chomh cúramach is gur féidir ag smaoineamh ar dhaltaí eile ar an gcúrsa, ar na teaghlaigh go bhfuil scoláirí ag fanacht ina measc agus ar gach duine eile atá bainteach leis an gcúrsa agus iad sa cheantar.

Níl Covid -19 imithe mar sin is ceart dúinn a bheith cúramach i gcónaí.

Plean chun maireachtála le COVID-19 (citizensinformation.ie)

Seo a leanas na pointí is tábhachtaí dár gColáiste:

Rialacha Choláistí Chorca Dhuibhne i leith Covid-19

**Beidh ar gach mac léinn 5 thástáil antaigin a thabhairt leo don gcúrsa.**

Polasaí Choláistí Chorca Dhuibhne

 • Beidh ar gach mac léinn tástáil deimhnithe diúltach (certified neg Antigen Test) a bheith déanta ar lá teachta agus é a thaispeáint ag an gclárú.
 • Beidh ar gach mac léinn eolas a bheith acu ar conas tástáil Covid-19 a dhéanamh orthu féin i rith an chúrsa.
 • Má bhíonn comharthaí Covid-19 ort, ba cheart duit tástáil a fháil agus féinaonrú. Beidh ar dhalta dul abhaile go dtí go mbeidh na comharthaí sórt imithe uaidh/uaithi ar a laghad 48 uair a cloig.
 • Má tá tástáil dhearfach ag mac léinn beidh orainn treoracha an Rialtais atá i bhfeidhm a leanúint. Beidh ar dhalta dul abhaile go dtí go mbeadh na comharthaí sórt imithe uaidh/uaithi ar a laghad 48 uair a cloig.
 • Faoi láthair sa chás is go mbeadh tástáil dhearfach nó comharthaí sórt ag mac léinn, beidh ar thuismitheoir/chaomhnóir iad a bhailiú ar an lá sin.
 • Beidh orainn síniú a fháil ó gach mac léinn agus ó thuismitheoir/chaomhnóir go bhfuil siad sásta leis na treoracha seo a leanúint.
 • Beidh ar gach mac léinn tástáil antaigin a dhéanamh 3 n-uaire le linn an chúrsa. Seo iad na laethanta a bheidh i gceist:
 • Lá 3
 • Lá 7
 • Lá 9

Beidh ar gach mac léinn an tástáil a dhéanamh faoi stiúir fhoireann Choláistí Chorca Dhuibhne.

Polasaí Aisíocaíochta i rith an Chúrsa

 • Má bhíonn ar dhalta imeacht abhaile aon uair i rith an chúrsa de dheasca Covid-19 nó aon chúis eile íocfar aisíocaíochtaí de réir mar a shrocraíonn Coláistí Chorca Dhuibhne Teo.
 • Má bhíonn ar Choláistí Chorca Dhuibhne dalta a chur abhaile de dheasca Bean/ Fear Tí a bheith breoite de dheasca Covid-19, beidh gach iarracht á dhéanamh ag an gcoláiste cúrsa eile a chur ar fáil nó aisíoc a thabhairt bunaithe ar an méid don gcúrsa atá fós le comhlíonadh.
 • Tá ár bpolasaí Covid-19 le feiscint ar ár suíomh www.colaiste.ie leis na téarmaí agus cúinsí. Moltar féachaint air seo sula dtagann tú ar an gcúrsa.

Covid-19 Policy of Coláistí Chorca Dhuibhne

As a college, we will comply with our Covid-19 policy and we will regularly carry out risk assessment on matters that are particularly relevant to Summer Colleges.

During the course, we would like to be as careful as possible, to think about other students on the course, the families that students are staying with, and for everyone else who is involved in the course while in the area.

COVID-19 is not gone so we should always be careful.

Plan for living with COVID-19 (citizensinformation.ie)

The following are the most important points for our College:

Coláistí Chorca Dhuibhne’s Rules for Covid-19

**Each student will be required to bring 5 antigen tests with them for the course**

Coláistí Chorca Dhuibhne’s Policy

 • Every student will have to bring a certified negative Antigen Test (completed on day of arrival or the evening before) with them on the day of arrival and to show it at the registration. (we also accept valid up to date Covid recovery certs)
 • Each student will need to know how to take a Covid-19 test on themselves during the course.
 • If you experience Covid-19 symptoms, you should get a test and self-isolate. Students will have to go home until their symptoms have gone for at least 48 hours.
 • If a student has a positive test we will need to follow the Government’s current instructions. A student will have to go home until the symptoms have disappeared for at least 48 hours.
 • At present if a student has a positive test or symptoms, they will have to be collected by a parent/guardian on that day.
 • If Bean/Fear a Tí test positive for Covid-19 all students in the house will have to go home on that day.
 • We will need to receive a signature from each student and parent/guardian that they are happy to follow these instructions.
 • Each student will be required to undergo an antigen test 3 times during the course. These days will be: Day 3, Day 7, Day 9

All students will be required to take the test under the direction of the staff of Coláistí Chorca Dhuibhne.

Course Reimbursement Policy

If a student is required to leave the course at any time due to Covid-19 or for any other reason, reimbursements will be issued at the discretion of Coláistí Chorca Dhuibhne Teo.

 If Coláistí Chorca Dhuibhne are forced to send a pupil home due to the Bean / Fear a’ Tí contracting Covid-19, every effort will be made to facilitate the student on another course or a refund will be given based on the uncompleted remainder of the course.

*This policy is a working document