Eolas do Thuismitheoirí

Eolas do Thuismitheoirí

An t-eolas ar fad atá uait is tú ag ullmhú don gColáiste Gaeilge

Eolas cuí chun cabhrú leat ullmhú don dturas go dtí an nGaeltacht

Téarmaí & Coinníollacha

Céad Fáilte romhat go dtí Coláistí Chorca Dhuibhne.

Táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhat ar ár gcúrsaí Gaeilge i gcroílár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne!

Faigh ár dtéarmaí ar fad a rialaíonn ár n-áirithintí agus ár n-oibríochtaí.

Tá áthas orainn aon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat maidir lenár gcúrsaí a fhreagairt.

Trí úsáid a bhaint as nó cuairt a thabhairt ar an suíomh, aontaíonn tú go sainráite a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus iad a leanúint agus gach dlí agus rialacháin is infheidhme a rialaíonn an láithreán gréasáin.

Tá sé de cheart ag Coláistí Chorca Dhuibhne na téarmaí seo a athrú aon am, dá bhrí sin seiceáil an leathanach seo den suíomh go tréimhsiúil.

Féach Téarmaí & Coinníollacha

Féach Polasaí Sábháilteachta an Linbh >>

Féach Polasaí Cealaithe >>

Cúrsaí a chur in áirithe & táillí

Beidh éarlais €250 ag teastáil agus tú ag cur d’fhoirm iarratais isteach.

Ní dheimhnítear cúrsa ach amháin nuair a fhaightear uimhir thagartha an chúrsa (uimhir thagartha). Gheobhaidh tú d’uimhir thagartha trí ríomhphost nuair a bheidh d’áirithint curtha isteach go slán agat. Luaigh an uimhir thagartha seo in aon chomhfhreagras le Coláistí Chorca Dhuibhne.

Tá iarmhéid tháille an chúrsa iníoctha 10 seachtaine roimh dháta tosnaithe an chúrsa. Forchoimeádann Coláistí Chorca Dhuibhne an ceart chun déileáil le háirithint a cuireadh ar ceal toisc nár íocadh an t-iarmhéid faoin ndáta dlite agus, sa chás sin, forghéillfear an éarlais ina hiomláine mar éarlais atá íoctha cheana féin agus ní íocfar aon aisíocaíocht éarlaise.

Tá lascaine de €50 in aghaidh an dalta do dheartháireacha agus deirfiúracha ag freastal ar Choláistí Chorca Dhuibne sa bhliain féilire chéanna.

Níl scoláireachtaí agus páirt-Scoláireachtaí bailí ach do chúrsaí na bliana reatha.

Cuirfear luach an dearbháin scoláireachta nó páirt-scoláireachta chun sochair as an iarmhéid atá dlite, nuair a fhaigheann Coláistí Chorca Dhuibhne deimhniú scríofa ar an scoláireacht

Déantar na táillí a íoctar as an gcúrsa a mhiondealú i gcostais ullmhúcháin an choláiste a tharlaíonn sula dtosaíonn an cúrsa, agus i gcostais seachadta.

Nuair a dhéantar áirithint, caitear cuid de na táillí a íoctar ar chostais ullmhúcháin an choláiste agus an cúrsa á phleanáil, is é seo an táille riaracháin lena mbaineann, mar atá luaite sa pholasaí cealúcháin thuas.

Briseadh síos ar chostais:

 • Táille an chórais áirithinte: €4
 • Táille ullmhúcháin an chúrsa (táille riaracháin) €60
 • Táille seachadta an chúrsa: Gach cúrsa eagsúil

Níl an méid seo a leanas san áireamh sna táillí: taisteal chuig/ó Coláistí Chorca Dhuibhne, cochaill an chúrsa, siopa, tástáil antaigine (más cuí).

Tá táillí ar fad an chúrsa bunaithe ar threoirlínte reatha a d’eisigh Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Cé go ndéantar gach iarracht táille an chúrsa atá liostaithe ag d’áirithint a urramú, tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfaí formhuirear a chur i bhfeidhm bunaithe ar chostais mhéadaitheacha an chúrsa.

Cuirfear custaiméirí ar an eolas trí ríomhphost faoi aon mhéadú ar tháille an chúrsa.

Rialacha an Choláiste

Ní chreideann an Coiste gur cheart go mbeadh liosta mór fada rialacha le leanúint. Tá cúpla riail bhunúsach ann agus iarrtar oraibh iadsan a lua leis an ndalta sara dtagann siad go dtí an nGaeltacht. Má bhristear na rialacha seo, cuirfear an dalta abhaile ón gcúrsa agus caillfidh siad táille an chúrsa.

 • Caithfidh daltaí Gaeilge a labhairt an t-am ar fad.
 • Caithfidh daltaí treoracha an Phríomhoide, Múinteoirí, Ceannairí a leanúint.
 • Caithfidh daltaí filleadh ar a seomraí tar éis an chéilí ag an am cuí agus níl cead imeacht arís ina dhiaidh. Baineann sé seo chomh maith le daltaí a tógtar amach don lá nó cuid den lá ag tuismitheoirí/caomhnóirí.
 • Ní cheadaítear tabac, vapes, alcól nó substaintí andúile a bheith i seilbh an dalta. Ní cheadaítear do dhaltaí dul isteach in áitreabh ceadúnaithe.
 • Beidh daltaí ag siúl uaireanta go dtí imeachtaí an choláiste. Caithfidh daltaí cloí le rialacha an bhóthair agus iad amuigh ag siúl. Déan deimhin de go bhfuil saicéad “high-vis” ag do leanbh.
 • Cuirfear srian ar úsáid fón póca le linn uaireanta an choláiste. Beidh cead acu iad a úsáid uair a chloig tar éis dinnéir gach tráthnóna. Déan deimhin de le do thoil go bhfuil an ceamara ar an bhfón clúdaithe roimh theacht go dtí an gColáiste.
 • Ní cheadaítear díbholaíoch spraeála, nó stíleoirí gruaige téite.
 • Ní cheadaítear táirgí dath bréaga.
 • Tabhair leat dhá mhála níocháin atá oiriúnach do mheaisín níocháin.
 • Caithfidh an Ghaeilge a bheith á tógaint mar ábhar scrúdaithe ar scoil ag an ndalta agus caithfidh an dalta Gaeilge a labhairt an t-am ar fad i rith an chúrsa. Beidh ar thuismitheoirí foirm a shíniú ag deimhniú go mbeidh an dalta sásta Gaeilge a labhairt an t-am ar fad.

Nós Imeachta Smachta

Tá sé seo ar fáil ach é a lorg i scríbhinn.

Beidh riail trí bhuille i bhfeidhm againn agus sa chás go gcuirfear dalta abhaile de bharr sárú tromchúiseaigh ó thaobh iompair de, cuirfear an liosta seo ar aghaidh go tuismitheoir ar iarratas i scríbhinn. Baineann “buille 1” le rabhadh ó bhéal a thabhairt don ndalta agus glaoch abhaile. Baineann “buille 2” le rabhadh deireanach agus glaoch deireanach abhaile. Ciallaíonn “buille 3” go gcuirfear an dalta abhaile. Maidir le sárú tromchúiseach áirithe rialacha, cuirfear an dalta abhaile ar bhuille 1. Is féidir an liosta seo a fháil ar iarratas i scríbhinn.

Polasaí Cealaithe

 • Ní mór iarmhéid tháille an chúrsa a bheith díolta 10 seachtaine sara dtosnaíonn an cúrsa.  Mara ndíoltar an t-iarmhéid fén ndáta sin, tá sé de cheart ag Coláistí Chorca Dhuibhne a dhearbhú go bhfuil an áirithint ar ceal, agus sa chás sin, caillfear an éarlais iomlán a díoladh.
 • Sa chás go gcuirfidh mac léinn / nó duine ar bith thar ceann an mhic léinn, an cúrsa ar ceal, i scríbhinn, suas go dtí sé seachtaine sara dtosnaíonn an cúrsa, seolfar an éarlais iomlán thar n-ais, lúide táille riaracháin €60.  Baineann an costas seo le riaradh ar áirithintí, ullmhú an chúrsa, obair ullmhúcháin in ionad an chúrsa agus soláthar an chúrsa).
 • Leagfar costas riaracháin €60 ar gach cealú a chaithfear deighleáil leis.
 • An té is túisce a chláraíonn a nglacfar leis ar an gcúrsa.  Agus sa chás go gcaithfear líon na ndaltaí a laghdú, glacfar leosan is luaithe a chláraigh.  Cuirfear seo i bhfeidhm má thagann laghdú ar líon na ndaltaí go bhfuil lóistín ar fáil dóibh de dheasca easpa Mná / Fir Tí.
 • Má chuirtear cúrsa ar ceal mar gheall ar chúinsí eile nach bhfuil smacht ag Coláistí Chorca Dhuibhne orthu, nó/agus ar chomhairle an tríú páirtí nó údaráis, seolfar gach táille thar n-ais seachas an costas riaracháin €60.
 • Má fhágann scoláire cúrsa luath, ní gheobhaidh siad aisíoc ar na táillí atá íoctha. Sa chás go gcaithfidh scoláire cúrsa a fhágaint de bharr a rogha féin nó de bharr cúinsí eile, níl dualgas orainne aisíoc a thabhairt don gcúrsa nó cuid den gcúrsa. Baineann sé seo le costais atá le clúdach ag an gColáiste. Is féidir tuilleadh plé a dhéanamh maidir leis seo leis an mbainistíocht.

Rogha cúrsaí do leanaí

Cúrsaí campais:

Reáchtáiltear cúrsaí campais mar chúrsa le gach imeacht in aon ionad amháin ar thailte scoil chónaithe Choláiste Íde.

Tá na cúrsaí seo oiriúnach don dTeastas Sóisearach agus do leanaí bunscoile.

(Breis Eolais thíos)

 

Cúrsaí Bean/Fear an Tí:

Fanfaidh daltaí a roghnaíonn freastal ar chúrsa Bean/Fear an Tí i dtigh cónaithe príobháideach le teaghlach áitiúil.

Tá na tithe seo lonnaithe ar fud Leithinis Chorca Dhuibhne.

Tá na cúrsaí seo oiriúnach do leanaí réamh-Ardteiste, réamh-Theastais Shóisearaigh agus Bunscoile.

(Breis Eolais thíos) 

Lóistín

Lóistín ar Champas

Lonnaithe ar thailte mheánscoil Choláiste Íde, cuireann an cúrsa seo lóistín, béiltí, ranganna agus gníomhachtaí ar fáil do dhaltaí laistigh de thailte an eastáit.

Ní mheascfaidh daltaí a roghnaíonn cúrsa le Lóistín ar Champas le daltaí atá ag freastal ar chúrsa Bean an Tí.

Socraítear leagan amach an lóistín de réir grúpaí inscne, aoise agus cairdis inár gcóiríocht champais.

Déantar maoirseacht iomlán ar an lóistín i gcónaí, agus tá baill foirne ina gcónaí ar an gcampas ar feadh tréimhse an chúrsa.

(Cliceáil anseo chun cúrsa le Lóistín ar Champas a chur in áirithe )

 

Lóistín le Bean/Fear an Tí:

Is tithe cónaithe príobháideacha iad ár dtithe Bean/Fear an Tí. Dá bhrí sin, tá siad ar fad éagsúil i méid, agus ina líon seomraí codlata.

Socraítear an lóistín de réir inscne, aoise agus iarratisí cairdis.

Freastalófar ar dhaltaí a bheidh ag freastal ar chúrsa ina n-aonar de réir a n-aoise agus a n-inscne. Déanaimid ár ndícheall freastal ar dhaltaí aonair le daltaí eile atá ag freastal ina n-aonar.

Iarraimid go gcoimeádfaí iarratais ar ghrúpa cairdis nach mór ná triúr le chéile más féidir.

Má tá tigh ar leith ann ar mhaith leat go bhfanfadh do leanbh ann, cuir an t’Oifigeach Lóistín ar an eolas, le do thoil.

Déanfaimid ár ndícheall freastal ar gach iarratas, nó rogha eile oiriúnach a shocrú.

Cuirfear in iúl duit an t-ionad don gcúrsa coicíse sula gcuirfear tús leis an gcúrsa, agus tabharfar sonraí do thí duit nuair a shroichfidh an ionaid cláraithe.

Nótaí Lóistín:

 • Tá ár bpolasaí lóistín bunaithe ar threoirlínte ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.
 • Déanfar glanadh agus díghalrú cuimsitheach ar sheomraí leapan agus ar seomraí folctha na ndaltaí ar fad sula dtiocfaidh siad.
 • Gearrfar muirear dá réir ar aon damáiste a dhéantar i do lóistín, nó ar thalamh an choláiste. San áireamh anseo beidh díobháil a déantar d’éadaí leapan agus túáillí de dheasca táirgí cosmaidí.

Forchoimeádann an Coláiste an ceart chun diúltú d’aon iarratas agus ní féidir leo cóiríocht tosaíochta a ráthú

(Cliceáil anseo chun Lóistín Bean/Fear an Tí a chur in áirithe.)

Ionaid:

Is ceantar tuaithe í Leithinis Chiarraí Thiar; dá bhrí sin, roinnimid ár gcúrsaí i gcúig ionad.

Tá ár n-ionaid lonnaithe i:

Baile an Fheirtéaraigh, Ceann Trá, Feothanach, Minaird, agus Muiríoch.

Cuirtear daltaí sna hionaid seo de réir a n-aoise, leibhéal na scoile, agus na hionaid a bheidh in úsáid do gach cúrsa.

Más fearr leat cén ionad ar leith seachas cenn eile dod’ leanbh, cuir in iúl dúinn é.

Déanfaimid ár ndícheall freastal ar gach iarratas, nó socróimid rogha eile oiriúnach.

Seomraí Leapa:

Cuirfidh an Bhean an Tí seomraí codlata ar fáil nuair a shroichfidh tú an tigh.

Taisteal, agus clárú

Gheobhaidh tú ríomhphost coicís roimh dháta tosnaithe do chúrsa le Eircode d’ionaid, agus roghanna iompair phoiblí. Clárú dóibh siúd a thagann i gcarr idir 3-5pm, ag d’ionad ar leith. Moltar chomh maith do ghrúpaí cairde comhordnú a dhéanamh ar a gcuid socruithe taistil le chéile chun gearradh siar ar chostais taistil. Tá iompar poiblí ar fáil ó stáisiún bus Thrá Lí do dhaltaí agus na tuismitheoirí sin nach bhfuil in ann taisteal i gcarr. Tá sonraí maidir le busanna agus traenacha a nascadh le Trá Lí le fáil ar na suíomhanna gréasáin ábhartha. Ag brath ar éileamh agus inmharthanacht, socróidh Coláistí Chorca Dhuibhne bus chuig agus ó Thrá Lí ar chostas measta de €25 ar ais (€15 aontreo). Socrófar sonraí faoin mbus seo coicís roimh thús an chúrsa

Teagmhálaí don gCúrsa

Sa tréimhse roimis do chúrsa, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig le haon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat.

Le linn an chúrsa, beidh teacht agat ar do chúrsa Príomhóide.

Oifig:

0669156100 (9am- 5pm, Luan-Ao)

eolas @colaiste (9am- 5pm, Luan-Ao; mura bhfuil práinn leis)

Cúrsa Príomhóide:

gheobhaidh tú an teagmháil seo i do ríomhphost réamhchúrsa.

Imeachtaí an Lae

 • Bricfeasta
 • Ranganna
 • Lón
 • Gníomhaíochtaí iarnóin
 • Béile tráthnóna
 • Gníomhaíocht Tráthnóna

 

Ranganna:

Tá ár gcúrsaí dírithe ar leibhéal bunscoile, réamh-Theastais Shóisearaigh agus réamh-Ardteist.

Déantar measúnú neamhfhoirmiúil ar na daltaí ar theacht dóibh, agus cuirtear iad sa rang cuí.

Díríonn na ranganna ar ghramadach, ar chomhrá agus ar an dteanga ghníomhach.

Gníomhaíochtaí iarnóin:

I measc na ngníomhaíochtaí um thráthnóna tá:

Tráigh, spóirt amuigh faoin aer, turasanna lae, gníomhaíochtaí uiscebhunaithe, agus na healaíona.

Gníomhaíochtaí Tráthnóna:

Céilí traidisiúnta, seó tallainne, dioscó, *oícheanta céilí téamaithe.

* Eagraíonn príomhoide an chúrsa na “céilí téamaithe” seo, agus bíonn téamaí éagsúla ann. I measc roinnt samplaí tá:

Dathanna an Chontae
Dubh agus bán
Téama an tsamhraidh.

Sláinte

Bheimis buíoch as eolas ar aon fhadhbanna sláinte atá ag dalta. Leanfar an chomhairle a thugtar dúinn. Tá dochtúir ar fáil i gcónaí ach ní bheidh an Coláiste freagrach as costas oidis nó ospidéil. Cuirfear sonraisc go dtí na tuismitheoirí le haghaidh táillí dochtúra. Bheimis buíoch dá mbeadh sonraí cárta leighis/árachas sláinte chun íoc as na costais a d’fhéadfadh a bheith ar an ndalta le linn dó/di a bheith ag fanacht sa Ghaeltacht.

Sabháilteacht

Rothar

Ní mholtar rothair.

Iarann gruaige te

Tá cosc iomlán ar na hiarainn seo.

Úsáid bóithre:

Ní mór do gach dalta seaicéad “high-vis” a thabhairt leo le caitheamh agus iad ag siúl ar an mbóthar.

Beidh ceannaire ón gcúrsa i dteannta na ndaltaí agus iad ag siúl go dtí agus ón lóistín. Déanfar measúnú riosca chun féachaint an bhfuil gá leis seo.

https://www2.hse.ie/babies-children/child- safety/transport/walking-road-safety/

Fón póca

Is é ár bpolasaí go mbeidh úsáid fón póca teoranta d’uair an chloig in aghaidh an lae, sa tráthnóna. Tá riail choigistithe trí lá ann d’aon dalta a úsáideann fón lasmuigh den am atá leithroinnte. Iarrtar oraibh go mbeadh gach ceamara agus gléas taifeadta clúdaithe roimh theacht dóibh, de réir na dTreoirlínte maidir le Cosaint Leanaí.
Tá cosc iomlán an dara fóin a bheith i seilbh an dalta. Sa chás go n-aimsítear an dara fón ar do dhuine, tógfar uatha é do thréimhse an chúrsa.
Más gá dod’ leanbh teagmháil a dhéanamh leat taobh amuigh den uair atá ceadaithe, is féidir é sin a dhéanamh tríd an bPríomhoide/Bean an Tí.
Ba mhór againn bhur gcomhoibriú iomlán ar an ábhar seo.

Airgead Póca

Is ábhar pearsanta é airgead póca. Tá siopa beag i ngach ionad inar féidir le daltaí deochanna agus sneaiceanna a cheannach. Glacaimid le cártaí creidmheasa / dochair / Revolut ag na siopaí beaga atá againn.

Ba cheart do dhaltaí atá ag taisteal ar iompar poiblí a chinntiú go bhfuil a ndóthain acu chun costas a dticéad fillte a chlúdach. €25 ticéad fillte; €15 ticéad singil.

Costais Bhreise

Le linn an chúrsa beidh na daltaí ag dul ar dhá thuras, turas bus timpeall Chinn Sléibhe agus turas lae go dtí baile an Daingin. Tá an costas seo san áireamh le costas iomlán an chúrsa.

Tá cochaill Chorca Dhuibhne ar fáil le ceannach ar chostas €40 chomh maith.

Níochán

Nífidh Bean/Fear an Tí éadaí an dalta i rith an chúrsa. Bainfidh daltaí a bheidh ag fanacht i gColáiste Íde leas as áis launderette saor in aisce.

Cinntigh le do thoil go bhfuil dhá mhála níocháin ag do leanbh a bheidh oiriúnach don meaisín, ceann amháin d’éadaí daite agus ceann eile d’éadaí bána.

Uaireanta Cuartaíochta

Fáilte roimh thuismitheoirí/Chaomhnóirí/Teaghlaigh cuairt a thabhairt ar an nDomhnach, tar éis 11rn de ghnáth.
Ní mór fógra i scríbhinn a thabhairt do phríomhoide an chúrsa roimh 4in Dé hAoine má tá tú chun cuairt a thabhairt ar do leanbh ag an ndeireadh seachtaine. Is leor téacs a chur go dtí uimhir fóin an phríomhoide.

Uirlisí Ceoil

Spreagtar daltaí a gcuid uirlisí ceoil féin a thabhairt leo ar an gcúrsa.

Suíomh Idirlín

Tá an t-eolas seo ar fad ar fáil ar ár suíomh idirlín. Tá áis ar líne againn chomh maith chun íocaíochtaí a dhéanamh ag www.colaiste.ie

Daltaí nach gcuireann cúrsa i gcrích

Tá na haisíocaíochtaí ar fad faoi rogha Choláistí Chorca Dhuibhne Teo.