Cúrsa Réamh-Ardteiste

Cúrsa Réamh-Ardteist
Cúrsa Réamh-Ardteiste

Léargas Ginearálta

Beidh an cúrsa seo mar thairbhe do dhaltaí réamh-Ardteiste. Cé go gclúdófar gach cuid den gcúrsa, cuirfear béim ar an dteanga labhartha agus ar fhorbairt scileanna béil agus cumarsáide. Cabhróidh sé seo le daltaí le gach gné den gcúrsa, ach go háirithe le Scrúdaithe Béil agus Éisteachta. Bíonn ranganna breise againn chomh maith do dhaltaí na hArdteistiméireachta, 3 huaire sa tseachtain gan aon chostas breise. Tá sé seo chun cur lena leibhéal agus lena n-eolas ar churaclam na Gaeilge. D’fhéadfadh sé cabhrú leo grád níos airde a fháil. Ná caill an deis ar leith seo chun do chuid foghlama a fhorbairt!
Cúrsa 2 Sheachtain ó €995* * éarlais €250 ag teastáil

Dátaí na gCúrsaí 2023

D1: 3 Mheitheamh 2023 - 17 Mheitheamh 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

E1: 18 Mheitheamh 2023 - 1 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €1050 iomlán

F1: 2 Iúil 2023 - 16 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

H1: 1 Lúnasa 2023 - 8 Lúnasa 2023Dúnta

Cúrsa Seachtaine | €250 éarlais | €495 iomlán

G1: 17 Iúil 2023 - 31 Iúil 2023Dúnta

Cúrsa Coicíse | €250 éarlais | €995 iomlán

S1 – 1 week intensive revision course for Leaving Cert
S1: 2 Aibreán 2023 - 7 Aibreán 2023Dúnta

| €250 éarlais | €550 iomlán

T1 – Weekend revision course for Leaving Cert Oral examination
T1: 24 Márta 2023 - 26 Márta 2023Dúnta

| €100 éarlais | €220 iomlán

Gníomhaíochtaí

Cuireann Coláistí Chorca Dhuibhne ana-bhéim ar fhoghlaim na Gaeilge trí imeachtaí spraíúla agus suimiúla taobh amuigh den seomra ranga, ina measc spóirt agus turasanna go suíomhanna stairiúla ar fud Iarthair Chiarraí. Nuair a bhíonn an aimsir oiriúnach, caitheann daltaí an tráthnóna ar an dtráigh.
Is é cuspóir an choláiste ná eolas ar an nGaeilge a thabhairt do dhaltaí chomh maith le heolas ar cheol agus ar rince traidisiúnta na hÉireann.
Tá sé mar aidhm againn go mbeadh cúpla céim ag gach gach dalta is iad ag freastail ar an gcúrsa nó b’fhéidir cúpla focal d’amhrán agus an rud is tábhachtaí ná na cuimhní iontacha a bheidh acu amach anseo…
Is iad ár bhfoireann chmuasach i gColáistí Chorca Dhuibhne a dhéanann maoirseacht ar na himeachtaí ar fad…

A. – Tagann sé leis an gcuraclam athbhreithnithe atá tugtha isteach ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta sna hiar-Bhunscoileanna.

B. – Glacann údaráis teagaisc teangacha ar fud an domhain leis, dá luaithe is a fhoghlaimíonn daltaí teanga labhartha, is ea is tapúla agus is fusa a gheobhaidh siad é.

C. – Tá sé riachtanach go mbeadh cumas labhartha fónta ag daltaí ar theanga sula n-éilítear orthu í a léamh nó a scríobh.

Fanann gach dalta i lóistín a bhfuil cigireacht déanta orthu ag oifigigh ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus oifigigh as Coláistí Chorca Dhuibhne. Tithe d’ardchaighdeán a bhíonn ann agus bíonn leaba shingil ag gach dalta. Cuireann Bean / Fear an Tí béiltí folláine ar fáil ó bhiachláir atá aontaithe le Coláistí Chorca Dhuibhne. **Tá sé riachtanach go ndéanfaidh daltaí ar mian leo fanacht i lóistín le cairde leo, iarratas a dhéanamh le chéile agus freastal ar an gcúrsa céanna. Tharlódh sé nach mbeadh coláiste dá rogha féin ar fáil do dhaltaí ó aoisghrúpaí éagsúla ar mian leo lóistín a fháil le chéile. Líontar cúrsaí i gcónaí ar bhonn céad freastail. D’fhéadfadh sé nach mbeadh sé indéanta i gcónaí lóistín a chur ar fáil nuair a iarrtar sin agus ní chuirfear níos mó ná triúr cairde le chéile sa tigh céanna.
Bíonn príomhoide, múinteoirí agus ceannairí ag plé le gach coláiste. Is príomhoidí agus múinteoirí cáilithe iad faoi rialacha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, agus is cainteoirí líofa Gaeilge iad chomh maith.

Bíonn na ceannairí ar fad ocht mbliana déag d’aois nó os a chionn agus is ábhair oidí iad i gceann de na Coláistí Oideachais. Áirítear i measc dualgais na gceannairí ná cabhrú leis na scoláirí Gaeilge a labhairt lasmuigh den seomra ranga, cabhrú le heagrú na gcluichí san iarnóin agus teagasc an rince ag na céilithe tráthnóna. Cabhraíonn na ceannairí chomh maith le daltaí óga a bhraitheann uaigneach agus cabhraíonn siad leo socrú síos. 

Ní chreideann an Coiste gur cheart go mbeadh liosta mór fada rialacha le leanúint. Tá cúpla riail bhunúsach ann agus iarrtar oraibh iadsan a lua leis an ndalta sara dtagann siad go dtí an nGaeltacht. Má bhristear na rialacha seo, cuirfear an dalta abhaile ón gcúrsa agus caillfidh siad táille an chúrsa.
  • Caithfidh daltaí Gaeilge a labhairt an t-am ar fad.
  • Caithfidh daltaí treoracha an Phríomhoide, Múinteoirí, Ceannairí a leanúint.
  • Caithfidh daltaí filleadh ar a seomraí tar éis an chéilí ag an am cuí agus níl cead imeacht arís ina dhiaidh sin nó roimis 9.00rn an mhaidin ina dhiaidh. Baineann sé seo chomh maith le daltaí a tógtar amach don lá nó cuid den lá ag tuismitheoirí/caomhnóirí.
  • Ní cheadaítear tabac, alcól nó substaintí andúile a bheith i seilbh an dalta. Ní cheadaítear do dhaltaí dul isteach in áitreabh ceadúnaithe.
  • Caithfidh daltaí cloí le rialacha an bhóthair.
  • Cuirfear srian ar úsáid fón póca le linn uaireanta an choláiste.